Як захистити дипломну роботу?

All, news

Як захистити дипломну роботу?

З якою метою університет вимагає захищати дипломну роботу?

Студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану і оптимальної структури, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності організації, обґрунтування власних узагальнень, висновків та пропозицій.

Головним критерієм оцінки стануть: наявність елементів наукової новизни, наскільки виконана дипломна робота буде сприяти розвитку сучасних наукових досягнень у певній сфері та виявлення ступеня підготовки випускників до самостійної практичної діяльності.

Етапи підготовки та захисту дипломної роботи

Вибір теми МДР (магістерської дипломної роботи) є прерогативою студента. Цей етап є дуже важливим. Для вдалого вибору необхідно керуватися власними уподобаннями, можливостями і бажанням розробки обраної теми на належному рівні, особливостями баз практики, на матеріалах яких буде виконуватися робота та наявністю джерел інформації для опрацювання теоретичного аспекту. Студент має право запропонувати власне формулювання теми.

Після затвердження теми науковий керівник разом зі студентом формують індивідуальне завдання на підготовку МДР та план. Індивідуальне завдання є нормативним документом і суттєвих відступів у МДР від зафіксованої в ньому структури не допускається. Форма індивідуального завдання має бути у методичних рекомендаціях.

Вимоги до змісту МДР. 
Зміст МДР (1 сторінка). В ньому записуються назви всіх розділів і підрозділів із зазначенням початкових сторінок. 
У вступі (3–5 сторінок) дається наукове обґрунтування актуальності та значення обраної теми; формулюється мета, завдання і об’єкт дослідження; наводиться перелік застосованих методів дослідження; визначається інформаційна база дослідження; повідомляється, чи пройшла робота якусь апробацію у замовника чи в іншій організації.
1-й розділ, теоретичний (3 підпункти по 15 сторінок). Студент повинен показати свої науково-дослідницькі компетенції. Від нього вимагається розкрити сучасний стан наукової думки в галузі проблем досліджуваної теми, проаналізувати різні теорії та погляди, зробити критичний огляд відповідних наукових джерел, особливо зарубіжних, висловити й обґрунтувати своє ставлення, навести власний аналіз основних категорій і понять, сформулювати проблемні питання. Автор має продемонструвати свою обізнаність із методами аналізу та на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найбільш придатного для обраного напряму дослідження.
2-й розділ, аналітичний (25-30 сторінок). Студент повинен ґрунтовно проаналізувати фактичний стан досліджуваної проблеми виключно на матеріалах бази практики. Описувати історію виникнення і розвитку організації недоцільно. Розділ повинен бути максимально насиченим факторологічною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), яка відображає як результати діяльності організації за останні 3-5 років, так і характеризує середовище діяльності компанії, його зміни та розвиток. Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів організації, а які дані здобуті шляхом власних спостережень. На основі узагальнення аналітичних матеріалів студент повинен виявити вплив позитивних і негативних чинників, установити причини недоліків, оцінити можливості підприємства (організації) щодо підвищення ефективного розвитку тих чи інших напрямків міжнародної економічної діяльності. Розділ завершується оцінкою одержаних результатів.
3-й розділ, конструктивний (20-25 сторінок). Він має містити обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, визначеної  у вступі. Увагу слід акцентувати на обґрунтуванні конкретних пропозицій щодо прийняття стратегічних управлінських рішень, які спрямовані на розвиток нових і підвищення ефективності діючих форм і методів діяльності досліджуваного об’єкта. Невід’ємною частиною обґрунтування пропонованих студентом заходів має бути розрахунок економічної ефективності. Однією з ознак високої якості магістерської дипломної роботи є застосування економіко-математичних методів та ЕОМ як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.
Висновки (5-7 сторінок). Цей розділ містить стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, практичні рекомендації автора з вирішення поставлених у вступі завдань та визначення економічної ефективності наданих пропозицій. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором дипломної роботи поставленої мети та завдань.

Поради для підготовки до захисту магістерської дипломної роботи

Підготуйте ілюстративний матеріал для всіх членів атестаційної комісії (як правило до її складу входять завідуючий кафедри та 3 професори). В ілюстративний матеріал виносяться найголовніші на вашу думу таблиці, графіки, діаграми, рисунки. Їх головне призначення: детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії, будьте готові відповідати на запитання по ним.

Підготуйте доповідь для виступу. Час виступу не повинен бути менше 5 і більше 10 хвилин (4 сторінки A4 14 шрифтом Times New Roman). У разі наявності проектора та екрана, ви можете супровождувати вашу доповідь слайдами презентації в Power Point. Слід пам’ятати про специфіку підготовки та застосування цього методу презентації. 
Доповідь має буди логічною та стислою, тому почніть її з актуальністі теми, виділіть структуру роботи та поставлені завдання. Рекомендуємо не більше 20% часу виділенного для доповіді витратити на аналіз теоретичного матеріалу. Розкрийте сутність досліджень сучасних науковців, спираючись на елементи новизни. Зверніть увагу, що атестаційна комісія буде звертати увагу на ваше володіння науковою полемікою.
70% часу треба приділити постановці існуючих проблем досліджуваного об'єкта, виділенню наявних ресурсів та можливостей для усунення їх, та забеспечення саморозвитку підприємства. У висновку необхідно відзначити: які ваші розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження; де ще слід, на вашу думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих заходів.

Після виступу будьте готові відповідати на питання членів атестаційної. Питання викладачів стосуються або уточнення визначень, або практичного дослідження. У першому випадку, необхідно заготовити шпаргалку в вашій доповіді, куди виписати терміни і їх значення, прізвище, ім'я, по батькові вченого, на чиє визначення ви спираєтесь. У другому випадку треба заготовити ще одну шпаргалку зі статистичними даними дослідження. Не лякайтеся питань, викладачі не можуть знати всього, вони фахівці в якій-небудь вузькій проблемі і навряд чи пам'ятають напам'ять точне визначення будь-якого поняття.

Електронні ресурси для пошуку необхідної інформаціїї

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. : http://nbuv.gov.ua